Regulamin bonów

REGULAMIN BONÓW RABATOWYCH I TOWAROWYCH

 1. Wystawcą bonów rabatowych i towarowych jest Łukasz Haliniak grp, ul. Kasztanowa 3 62-003 Biedrusko
 2. Realizacja bonów rabatowych i towarowych ogranicza się do sklepu internetowego www.lyxigrepublik.com
 3. Każdy bon rabatowy i towarowy posiada indywidualne oznaczenie
  1. datę ważności
  2. kod
  3. informację tekstową
  4. logo
 4. Możliwość uzyskania bonu jest każdorazowo określana.
 5. Każdy bon posiada  datę ważności i może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Po upływie terminu ważności korzystanie z bonu nie jest możliwe
 6. Bon nie może zostać wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 7. Aby skorzystać z bonu należy zalogować się na Konto, wybrać produkty  i dokonując płatności wprowadzić kod z bonu.
 8. W kwestiach dotyczących reklamacji i zwrotów towarów zakupionych z użyciem bonu obowiązuje Regulamin Sklepu Internetowego MadCow dostępny na stronie www.lyxigrepublik.com
 9. Kwota należna Klientowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika (zakładka Moje Bony) i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie. Zwrotowi podlega natomiast dopłata, o ile miała miejsce.
 10. Bony towarowe nie łączą się z innymi rabatami.
 11. Sprzedawca uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia bonu i jego realizacji, jeżeli przedłożony bon budzi jego wątpliwości co do legalności pochodzenia.
 12. Ilość bonów jest limitowana.
 13. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  Podanie danych jest dobrowolne i nie jest zbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *