Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LYXIG REPUBLIK

Wstęp

  1. Podstawowe dane

Sklep internetowy www.lyxigrepublik.com jest prowadzony przez:

Łukasz Haliniak grp, ul. Kasztanowa 3 62-003 Biedrusko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 972 112 5328, REGON 302807571

Adres email: kontakt@haliniakgrp.pl

Telefon: 0048 607 63 63 64

Zwanego dalej Sprzedawcą.

2.Definicje

W regulaminie pojawiają się następujące definicje:

a. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

b. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.LyxigRepublik.com w tym w szczególności dokonująca zakupów

c. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

d. KONSUMENT – zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. KONTO (MOJE KONTO) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje.

o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

f. KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

g. PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

h. PRODUKT – towar dostępny dla Klienta w Sklepie

i. REGULAMIN – zbiór zasad dotyczących zakupów w Sklepie Internetowym LyxigRepublik.

j. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

k. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.LyxigRepublik.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

l. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

m. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

n. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

3. Odbiorcy regulaminu

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu LyxigRepublik. Określa on zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży towarów. Omawia, jak modyfikować i anulować zamówienia, a ponadto jakie są procedury reklamacji.

4. Dostęp do regulaminu

Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

5. Opisy i zdjęcia na stronie www.lyxigrepublik.com

Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie mogą stanowić przedmiot praw autorskich. Ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

1.1.1. Urządzenie z dostępem do sieci internetowej i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub równorzędną.

1.1.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.2. Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Nie wolno zatem w jakiegokolwiek sposób ingerować w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu 2 regulaminu.

2. Rejestracja

2.1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, a następnie dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz Hasło a następnie kliknąć w pole „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

2.2. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

2.3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

2.4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt(at)lyxigrepublik.com .

3. Informacje o produktach

3.1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

3.2.1. Są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3.2.2. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Klienta wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

3.2.4. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Warunki realizacji zamówień

4.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4.2. W celu złożenia zamówienia należy:

4.2.1. zalogować się do Sklepu Internetowego www.LyxigRepublik.com; czynność ta nie jest jednak konieczna do realizacji zamówienia.

4.2.2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4.2.3. w celu realizacji zamówienia, należy kliknąć w ikonkę koszyka, aby wyświetlić jego zawartość. Jest to dobry moment na wpisanie posiadanego kodu rabatowego, o ile jest się w jego posiadaniu.

4.2.4. wybrać rodzaj przesyłki – sposób dostarczenia produktu, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

4.2.5. wpisać dane odbiorcy zamówienia, łącznie z numerem telefonu oraz adres, na który ma nastąpić wysyłka zamówienia.

4.2.6. jeżeli dane do faktury są inne niż dane do odbioru zamówienia, należy zaznaczyć pole „Wysłać na inny adres?” a następnie wprowadzić dane w polach, które ujawnią się po zaznaczeniu tej opcji.

4.2.7. wybrać metodę płatności.

4.2.8. zapoznać się z regulaminem i potwierdzić tę czynność wybierając opcję „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”.

4.2.9. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

4.2.10. opłacić zamówienie wybranym sposobem płatności. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu.

4.3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4.4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Gdy realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.4.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej.

4.4.2. ze względu na specyfikę oferty, Sprzedawca zastrzega prawo do wstrzymania wysyłek z powodu niekorzystnej pogody. Dotyczy to szczególnie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury. O zaistniałej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną bądź mailową.

4.5. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawcy Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca wyśle wówczas wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

4.6.1. Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

4.6.2. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.  Przy wyborze tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane tylko w części. Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.

4.6.3. Podział zamówienia i wskazanie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych  przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

4.7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w punkcie. 4.6. (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszego regulaminu.

4.8. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 4.7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

4.9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 4.6-4.7 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli zwrot ma być dokonany na inny rachunek bankowy niż ten, z którego opłacone zostało zamówienia, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

4.10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Modyfikacje zamówienia

5.1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje Konto/ Historia i szczegóły zamówień”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Zasady zwrotu zostały szczegółowo opisane w punkcie 9 regulaminu.

5.2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Moje Konto” lub wysyłając e-mail na adres kontakt(at)haliniakgrp.pl z tytułem „modyfikacja zamówienia”

5.3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

6. Formy płatności

6.1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub z użyciem płatności internetowych PayU. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty należy dokonać przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. Każda wysyłka poza granice Polski musi być potwierdzona ze Sprzedawcą przed potwierdzeniem zamówienia.

6.3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

6.4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego ze Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, będącego partnerem promocyjnym Sprzedawcy.

6.5. Kody rabatowe dotyczą wybranego okresu i posiadają termin ważności, po upływie, którego nie ma możliwości użycia kodu. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami ani z promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

7. Czas realizacji zamówień

7.1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego prezentującej dany produkt informację o ilości dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, których wymaga przygotowanie zamówionego produktu do wysyłki do Klienta. Informacja ta to orientacyjny czas liczony od momentu opłacenia zamówienia do momentu wysłania skompletowanego zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy InPost lub Firmy Kurierskiej. Jeśli produkt jest dostępny w magazynie, a zamówienie jest składane w dniu roboczym wysyłka do Klienta następuje w ciągu 24 godzin w przypadku wybrania opcji dostawy InPost, lub 48h w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej od momentu potwierdzenia otrzymania zapłaty.

7.2. Czas realizacji całego zamówienia jest określany na podstawie wszystkich produktów. Jest zatem określany na podstawie zamówionego produktu o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności poszczególnych produktów.

7.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych. Szczególnie oznacza to podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

8.  Warunki reklamacji z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za produkt niezgodny z umową.

8.1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji z tytuły niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

8.2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy lub elektronicznie na adres email Sprzedawcy.

8.3. Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Powiadomi go także o sposobie dalszego postępowania.

8.4. Aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, konieczne jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu tego towaru od Sprzedawcy i opisem reklamacji.

8.5. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysyłanych za pobraniem.

8.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

9.1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu wysyłki zamówienia poprzez wysłanie maila na adres Sprzedawcy zatytułowanego „rezygnacja z zamówienia”, podając w treści numer zamówienia.

9.2. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (przesłanego na adres Sprzedawcy: Łukasz Haliniak grp ul. Kasztanowa 3, 62-003 Biedrusko) i zwrot produktu w stanie niezmienionym. Koszty zwrotu ponosi Konsument. Sposób zwrotu powinien zostać ustalony ze Sprzedawcą.

9.3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną należność (wartość zwracanego zamówienia i koszty dostawy do Konsumenta) w terminie czternastu dni. Sprzedawca nie odbiera niepotwierdzonych przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

9.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

10. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest www.LyxigRepublik.com prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Łukasz Haliniak grp, ul. Kasztanowa 3, 62-003 Biedrusko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 972 112 5328, REGON 302807571

10.2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

10.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto/Moje informacje osobiste”).

10.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.3. Sprzedawca nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia działań niezbędnych do poprawy funkcjonalności Sklepu Internetowego. O wszelkich przerwach technicznych będzie informował właściwy komunikat na stronie głównej Sklepu Internetowego.

11.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.5. Ustawienia komputera Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na stronie wyświetlającej się na komputerze a wyglądem produktu w rzeczywistości. Może to dotyczyć np. koloru, opakowania, proporcji itp.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

11.7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

11.8. Informacje o „ciasteczkach”

W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „ciasteczka” z ang. cookies ). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie „ciasteczek” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie „ciasteczek” na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych informacji na tym urządzeniu Klienta.

11.9. Jeśli pojawią się spory między Klientem będącym jednocześnie Konsumentem a Sprzedawcą na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); lub wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (http://www.spsk.wiih.org.pl). Klient może także zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

Klient może także skorzystać z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”. dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.11. Zmiany w regulaminie

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego oraz rozpowszechnienia drogą elektroniczną zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.